လက်မှတ်

ပြပွဲ

2011 CANTON FAIR1
2012 CANTON FAIR1
2013 CANTON FAIR1
2014 CANTON FAIR1
2020 ISPO SHOW1
HK SHOW1
2015 CANTON FAIR1
2018 ISPO SHOW1
ရုရှားရှိ ISPO ၂

ပြပွဲလက်မှတ်

ပုံ